Privacy Verklaring

APV privacyverklaring

Privacy verklaring, dd. 1 september 2020 Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding

Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding, gevestigd aan C. van Pallandthof 45

1628 ZG Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nataliebosscheruitvaart.nl , Natalie Bosscher, C. van Pallandthof 45, 1628 ZG Hoorn

Tel: 06-45244451

Email: info@nataliebosscheruitvaart.nl

Natalie Bosscher is de Functionaris Gegevensbescherming van Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding. Zij is te bereiken via info@nataliebosscheruitvaart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– BSN

Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ID

– Bankrekeningnummer

– godsdienst of levensovertuiging

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het verstrekken van uw gegevens aan bv crematorium of gemeente om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw gegevens schriftelijk en digitaal, beveiligd, om u eventueel in de toekomst opnieuw goed van dienst te kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website kan worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nataliebosscheruitvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Natalie Bosscher Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@nataliebosscheruitvaart.nl

De wetgeving is nieuw. We doen ons best om aan alle regelgeving te voldoen. Dit betekent ook dat we in de toekomst aanpassingen zullen blijven doen waar en wanneer dit nodig is.

Vrijblijvend voorgesprek

Wil je een keer in alle rust alle mogelijkheden doornemen?

Ik kom hiervoor graag een keer langs. Vrijblijvend en kosteloos. Ook ver van te voren, als een overlijden nog helemaal niet aan de orde is. Dat geeft rust en duidelijkheid, voor jezelf en voor je nabestaanden.

Je kunt me mailen, bellen of appen op 06-45 24 44 51

Prijsopgave op maat

Wil je graag de totale kosten weten van je uitvaart?

Vraag dan een vrijblijvende prijsopgave op maat aan. Zo komen je nabestaanden niet voor verrassingen te staan als het eenmaal zover is.
Voor een eerste inschatting kun je vast kijken bij
Tarieven.

Je kunt me mailen, bellen of appen op 06-45 24 44 51

Natalie Bosscher Uitvaart

C van Pallandthof 45
1628 ZG Hoorn

info@nataliebosscheruitvaart.nl
06-45 24 44 51 (24/7)

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij

Toon Hermans